Regulamin

REGULAMIN APARTAMENTÓW POMARAŃCZARNIA

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki, przedpłaty, zapłatę całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując wyżej wymienionych czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki w imieniu swoim i towarzyszących osób z którymi przebywa w Obiekcie lub dla których dokonał rezerwacji.

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywających na terenie obiektu. Gość jest zobowiązany stosować się do Regulaminu i Polityki Bezpieczeństwa.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji oraz na stronie www.apartamenty-pomaranczarnia.pl

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

3. Długość doby hotelowej określona w ust. 2 może podlegać zmianom w zależności od oferty wybranych przez Gościa podczas rezerwacji i ujętych w potwierdzeniu rezerwacji. Aktualna dostępność ofert znajduje się na stronie www.apartamenty-pomaranczarnia.pl

4. Życzenie wydłużenia doby hotelowej: wcześniejszego zameldowania przed godziną 14:00, bądź późniejszego wymeldowania po godzinie 11:00 należy zgłosić na etapie składanej rezerwacji. Jeśli życzenie takie nie zostało złożone na etapie rezerwacji, należy je zgłosić niezwłocznie po przyjeździe do obiektu w recepcji. Obiekt nie gwarantuje jednak możliwości wydłużenia doby hotelowej.

5. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy wydłużenia doby hotelowej w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.

6. Obiekt zastrzega sobie również prawo do odmowy wydłużenia doby hotelowej w przypadku braku dostępności pokoi.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Gość wynajmujący pokój zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość celem identyfikacji, a także do uzupełnienia przedstawionej przez pracownika recepcji karty rejestracyjnej oraz złożenia na niej podpisu.

2. W przypadku odmowy okazania przez Gościa dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego Jego tożsamość, obiekt może odmówić zameldowania.

3. Osoby niezameldowane mogą przebywać za zgodą i  na odpowiedzialność Gościa w  zajmowanym przez niego pokoju / apartamencie wyłącznie od godz. 09.00 do godz. 21.00. Po godz. 21.00 istnieje obowiązek zameldowania dodatkowych osób. Obowiązek zgłoszenia dodatkowej osoby spoczywa na Gościu, który wynajął apartament – w  przeciwnym wypadku ponosi on odpowiedzialność za brak dopełnienia obowiązku meldunkowego. Zameldowanie dodatkowej osoby lub jej niezgłoszenie pomimo przebywania, powoduje konieczność poniesienia przez Gościa dodatkowych kosztów za tą osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gości, pracownika, bądź pracowników obiektu lub innych osobach przebywających w obiekcie.

6. Życzenie przedłużenia, czy skrócenia pobytu, poza okres wskazany w rezerwacji Gość powinien zgłosić podmiotowi, bądź osobie trzeciej przez którego/którą rezerwacja w obiekcie została dokonana.
7. Jeśli rezerwacja została dokonana bezpośrednio w obiekcie to życzenie przedłużenia, czy skrócenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji powinno być zgłoszone:

  • przed przyjazdem do obiektu: w formie pisemnej wysłanej na adres mailowy obiektu, w którym Gość złożył rezerwację osobiście (informacja do obiektu dotycząca przedłużenia, czy skrócenia pobytu powinna zawierać imię i nazwisko Gościa, datę przyjazdu/wyjazdu oraz numer rezerwacji)
  • po przyjeździe do obiektu: recepcji.  

8. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia doby hotelowej w przypadku nieprzestrzegania przez Gościa regulaminu Apartamentów Pomarańczarnia oraz w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

9. Obiekt zastrzega sobie również prawo do odmowy przedłużenia doby hotelowej w przypadku braku dostępności pokoi.

10. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy skrócenia pobytu, wskazanego w rezerwacji Gościa, jeśli rezerwacja Gościa dotyczy oferty bez możliwości bez kosztownej anulacji, bądź jeśli życzenie skrócenia pobytu zostało wniesione, gdy zmiany w rezerwacji nie były możliwe ze względu na warunku anulacji zawarte w potwierdzeniu rezerwacji Gościa.

11. W przypadku nieodwołania rezerwacji w wyznaczonym terminie, zaliczka nie zostanie zwrócona.

Anulowanie rezerwacji bezzwrotnej- brak możliwości odwołania rezerwacji bezzwrotnej.

Anulowanie rezerwacji zwrotnej- anulowanie możliwe do 7 dni przed rozpoczęciem dnia zameldowania.

12. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, obiekt nie zwraca opłaty za daną rezerwację. Zdanie klucza do skrytki (wymeldowanie) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu i traktowane jest jako anulacja rezerwacji. W takim wypadku rezerwacja zostaje anulowana, a ewentualne późniejsze pojawienie się Gościa związane będzie z koniecznością nowej rezerwacji.

13. Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania depozytu w wysokości od 1-1000 zł podczas zameldowania celem zabezpieczenia przed ewentualnymi zniszczeniami.

14. Depozyt może zostać uiszczony gotówką, bądź poprzez preautoryzację karty Gościa.

15. Pobrany depozyt gotówkowy zostanie wydany, a preautoryzacja na karcie Gościa zostanie zwolniona podczas wymeldowania Gościa po uprzednim sprawdzeniu stanu pokoju przez pracownika obiektu.

16. Obiekt może odmówić zakwaterowania lub też przy pomocy ochrony wykwaterować w trakcie trwającego pobytu, Gościa, którego zachowanie mogłoby naruszać lub naruszyło Regulamin Obiektu lub w inny sposób naruszało reguły współżycia społecznego. W tym przypadku należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.

17. Niestawienie się Gościa w Obiekcie do godziny 11.00 dnia następującego po planowanym kalendarzowym dniu przyjazdu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu i traktowane jest jako niepojawienie się Gościa. W takim wypadku rezerwacja zostaje anulowana, a ewentualne późniejsze pojawienie się Gościa związane będzie z koniecznością założenia nowej rezerwacji.

§4 USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie w recepcji, co umożliwi obiektowi niezwłoczną reakcję.

2. Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom:

  • usługi zgodnie z kategorią i standardem obiektu,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,
  • wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w Jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
  • sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, obiekt w pierwszej kolejności podejmie próbę ich usunięcia; jeżeli usunięcie usterki nie będzie możliwe obiekt dołoży wszelkich starań, aby w miarę dostępnych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób zmniejszyć niedogodności.

3. Dodatkowo na życzenie Gościa, obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • dostęp do Internetu na terenie obiektu,

 

4. Na życzenie Gościa przebywającego w obiekcie z dziećmi od 0-2,5 roku do pokoju wstawiane jest odpłatnie łóżeczko turystyczne.

5. Goście mogą korzystać za dodatkową opłatą z niestrzeżonego parkingu monitorowanego znajdującego się przy ul. Strzałowej 6. Usługa rezerwacji miejsca parkingowego jest bezzwrotna. Parking tylko dla samochodów osobowych do 6 metrów długości lub motocykli. W uwagach do rezerwacji proszę podać numer rejestracyjny pojazdu.

6. Rezerwacja miejsca parkingowego wymaga wcześniejszego kontaktu z recepcją i potwierdzenia dostępności miejsc.

Cennik usług dodatkowych:

Łóżeczko dziecięce- 50 zł/pobyt

Dostawka- 120 zł/dzień

Pranie na życzenie- 50 zł/jednorazowo

Sprzątanie na życzenie- 100 zł/jednorazowo

Dodatkowa pościel- 70 zł/pobyt

Codzienna wymiana ręczników/pościeli- 50 z/dzień

Parking- 40 zł/doba (13:00-11:00)

Wymeldowanie do 13:00- 50-150 zł

Wymeldowanie po 13:00- opłata zgodna z cennikiem za kolejną dobę

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.

2. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania osób niepełnoletnich, nad którymi mają obowiązek sprawowania opieki.

3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną i  prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia, zanieczyszczenia i  braki wyposażenia w  pokoju lub apartamencie oraz w każdym innym miejscu na terenie Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy towarzyszących mu lub odwiedzających go osób albo z winy dzieci pozostających pod jego opieką. Naprawienie przez Gościa szkody wyrządzonej Obiektowi następuje przez zapłatę kary pieniężnej (kary umownej). Jeżeli obciążająca Gościa kara pieniężna nie pokryje poniesionej przez Obiekt szkody, za którą Gość odpowiada, lub gdy w  danej sytuacji/zdarzeniu wyrządzającym szkodę kara pieniężna nie występuje, Obiekt ma prawo obciążyć Gościa odszkodowaniem do wysokości wyrządzonej szkody.

4. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa po jego wyjeździe za wyrządzone szkody lub w przypadku nieuregulowania przez Gościa płatności za nocleg lub inne usługi.

5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, obiekt ma prawo odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza.

6. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, zamknąć okna, drzwi wejściowe zamknąć na klucz.

7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest w  pokojach lub apartamentach używanie otwartego ognia np. świeczek oraz urządzeń elektrycznych lub grzejnych nie stanowiących wyposażenia pokoju np. grzałek, żelazek, nawilżaczy powietrza, przenośnych grzejników i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju lub apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.

8. Z uwagi na bezpieczeństwo obsługi oraz Gości obiektu, Goście podróżujący wraz ze zwierzętami są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie obsługę na etapie składania rezerwacji. Jeśli informacja taka nie została przedstawiona na etapie rezerwacji, należy poinformować recepcję podczas zameldowania.

Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy zameldowania Gościa podróżującego ze zwierzęciem, jeżeli obecność zwierzęcia może naruszać bezpieczeństwo obsługi bądź Gości obiektu.

9. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

10. Recepcja i ochrona Obiektu w ramach procedur zabezpieczenia obiektu przed przebywaniem na jego terenie osób nieuprawnionych lub niepożądanych może zabronić wejścia na teren Obiektu lub usunąć z obiektu osobę nieuprawnioną do przebywania na terenie obiektu.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług.

2. Gość powinien umieścić wszelkie kosztowności, ważne dokumenty, pieniądze oraz inne przedmioty o znacznej wartości w sejfie.

3. Obiekt oferuje nieodpłatnie możliwość umieszczenia tych przedmiotów w sejfie depozytowym.

4. Obiekt nie odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie.

5. W przypadku wystąpienia szkody Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

6. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

7. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na terenie parkingu obiektu czy poza terenem i bez względu na to czy Obiekt z tego tytułu pobiera opłatę. Wszystkie wskazane parkingi Obiektu, są niestrzeżone i niedozorowane.

8. Przestrzenie ogólnodostępne Obiektu są monitorowane przy użyciu kamer, celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i  mienia w  obszarze objętym monitoringiem.

9. W  przypadku konieczności interwencji przedstawiciela Obiektu względem Gościa zakłócającego funkcjonowanie Obiektu, interwencja może zostać zarejestrowana w  postaci zapisu dźwiękowego lub wizyjnego, celem ochrony dóbr osobistych i  materialnych zarówno Obiektu jak i  interweniującego przedstawiciela Obiektu. Zarejestrowanie interwencji będzie w  razie konieczności służyć jako środek dowodowy w  celu wykazania rzeczywistego stanu faktycznego.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

2. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym w przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres 1 miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność obiektu.

3. Obiekt nie przechowuje artykułów spożywczych, leków, bądź innych artykułów, które mogą ulec zniszczeniu, bądź przeterminowaniu.

§8 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane pisemnie drogą elektroniczną na adres apartamenty@pomaranczarnia.pl lub poprzez tradycyjną korespondencję pod adres

Apartamenty Pomarańczarnia

Ul. Rybaki 12/1

61-883 Poznań

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 30 dni od dnia jej otrzymania.

§9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Obiekt akceptuje obecność zwierząt po uprzednim uzgodnieniu z recepcją obiektu Apartamentów Pomarańczarnia. Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu za opłatą. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu.

2. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie obiektu.

3. Jeżeli z powodu obecności zwierzęcia w obiekcie powstała konieczność dodatkowego czyszczenia pokoju lub innych pomieszczeń Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów takiego sprzątania.

4. W obiekcie i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych  oraz e-papierosów poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.

6. W przypadku złamania zapisu regulaminu dot. zakazu palenia obiekt ma prawo nałożyć na Gościa karę pieniężną w wysokości do 500 PLN.

7. W przypadku, gdy złamanie zakazu palenia przez Gościa uruchomi alarm przeciwpożarowy, co skutkuje interwencją ochrony lub straży pożarnej, obiekt nałoży na Gościa karę związaną z pokryciem kosztów interwencji w kwocie 1000 PLN.

8. Zakazuje się wprowadzania rowerów do budynku i pozostawiania ich na drogach ewakuacyjnych.

W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych: broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, iluminacyjnych i innych materiałów uznanych za niebezpieczne.

9. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

10. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do godziny 07:00.

11. Zachowanie Gościa i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości i funkcjonowania Obiektu. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług zakwaterowania osobie, która narusza tą zasadę, w szczególności jeżeli awanturuje się, wykazuje agresję słowną lub fizyczną, jest pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających, dewastuje pomieszczenia lub ma nieuregulowane inne zobowiązania i płatności albo w inny sposób narusza Regulamin, Obiekt może spowodować usunięcie tej osoby z terenu Obiektu, oraz anulować dotychczasowe rezerwacje bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Obiekcie. Gość naruszający tą zasadę powinien zostać uprzedzony o możliwych konsekwencjach dalszego zachowywania się niezgodnie z niniejszym Regulaminem. To samo dotyczy również zachowania Gościa, które narusza ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego.

12. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów i innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy zakłócają pobyt pozostałych Gości obiektu.

13. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach oraz częściach wspólnych ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.

14. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie i szkody wyrządzone przez Gościa, w stosunku do innych gości, osób i podmiotów przebywających na terenie Obiektu.

15. Zabrania się wchodzenia na teren niedostępny, nieprzeznaczony dla Gościa, w szczególności na teren zaplecza, teren strefy technicznej lub gospodarczej, teren budowy, teren usuwania awarii, itp.

16. Kwestie związane z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych uregulowane zostały szczegółowo w polityce prywatności Apartamentów Pomarańczarnia.

17. Treść polityki prywatności dostępna jest w recepcji, bądź na stronie 

https://www.apartamenty-pomaranczarnia.pl/polityka-prywatnosci-www-apartamenty-pomaranczarnia-pl/

19. Regulamin stanowi zobowiązanie Stron, co do jego treści. Gość wyraża zgodę na akceptację Regulaminu wraz z cennikiem który stanowi załącznik nr.1 do niniejszego regulaminu.

 

Dziękujemy za stosowanie się do postanowień powyższego Regulaminu.

Życzymy miłego pobytu w naszym Obiekcie.

 

Załącznik nr.1 do Regulaminu 

Cennik:

1. Palenie w miejscach niedozwolonych – 500 zł

2. Przyjazd ze zwierzęciem bez rezerwacji – 300 zł

3. Zakłócanie ciszy nocnej – 1000 zł

4. Parkowanie większą ilością pojazdów niezgodnie z opłaconą rezerwacją– 200 zł

6. Sprzątanie wymiocin lub innych nieczystości fizjologicznych – 500 zł

7. Dodatkowy przyjazd obsługi na życzenie Gościa – 200 zł

8. Każda dodatkowa godzina parkowania przed dobą hotelową i po jej zakończeniu – 10 zł.

9. Zagubienie klucza od apartamentu- 150 zł

10. Zagubienie pilota od bramy parkingowej- 250 zł

11.Konieczność dodatkowego czyszczenia apartamentu po wyjeździe- 150:500 zł

12. Urządzenie imprezy/spotkania towarzyskiego bez zgody obiektu- 1000 zł

 

 

Administratorem Państwa danych jest Pomarańczarnia S.C. Aleksandra i Przemysław Jarno z siedzibą przy ul. Grobla 1a/1, 61-858 Poznań, Nip: 7781441718,REGON 300482113,

http://www.apartamenty-pomaranczarnia.pl/polityka-prywatnosci-www-apartamenty-pomaranczarnia-pl/